Menu
  • Verhalen
  • Peter Paul over het bestaansrecht van uitzendbureaus

Peter Paul over het bestaansrecht van uitzendbureaus

Het nieuwe magazine Change Your Business is uit. Hierin staat een goed verhaal over de visie van PP personeelsdiensten over het bestaansrecht van uitzendbureaus. Een eerlijk verhaal van Peter Paul, verspreid over vier pagina’s. Echt het lezen waard!

16-03-2017

  • 26-03-2021
  • Verhalen

Peter Paul Geraeds (PP Personeelsdiensten) over veranderingen:

“BESTAAN UITZENDBUREAUS OVER TIEN JAAR NOG WEL?”

Peter Paul Geraeds vraagt zich af of uitzendbureaus op termijn nog bestaansrecht hebben. “Ik heb het idee dat we te weinig doordrongen zijn van de veranderingen die ons te wachten staan. Steken we als maatschappij, werkgevers, werknemers en onderwijs de koppen niet in het zand? Wat zit daar achter? Angst? Het idee dat het zo’n vaart niet zal lopen? Wij zijn er wel elke dag mee bezig.”

Anders dan reguliere uitzendbureaus, zo mag je PP Personeelsdiensten gerust noemen. “Standaard is voor fietsen”, zegt eigenaar Peter Paul Geraeds. “Wij zijn de vreemde eend in de bijt. Dat is geen toeval, maar een verlengde op de visie die ik heb op de branche waarin we opereren. Anders durven te denken en te doen. Met innovatieve concepten en concrete oplossingen. En juist daardoor echt van betekenis kunnen zijn voor opdrachtgevers en voor uitzendkrachten.” Peter Paul Geraeds ontwikkelde zijn toen hij als senior intercedent zag dat bij grote uitzendbureaus alles om uren, standaarden en omzet draaide. Dat moest anders kunnen. Peter Paul wilde geen uren verkopen, maar oplossingen. Hij wilde geen standaard voor alle klanten, maar maatwerk voor elke klant. Niet de omzet was leading, maar mensen en goed werkgeverschap. Daarom startte hij in 2005 met PP Personeelsdiensten. “Vanuit die andere visie op het werven, selecteren, plaatsen en laten doorstromen van personeel en het anders ondersteunen van personeelsafdelingen.”

 

Bestaansrecht

De kans dat uitzendbureaus over tien jaar niet meer of in elk geval niet meer in de huidige vorm zullen bestaan is wat Peter Paul betreft zeer reëel. “De werkgelegenheid zal als gevolg van verdergaande digitalisering en robotisering afnemen. Zo’n 50% van de huidige functies zal niet meer bestaan. Werving en selectie gebeurt nu al veelal digitaal. De zoekmachines worden steeds geavanceerder, assessments worden puntiger, wat is dan nog de meerwaarde van die tussenschakel? Het hele verloningsproces, van contract tot uitbetaling, is digitaal te organiseren. Er ontstaan nieuwe vormen van mobiliteit. Waar zit dan onze meerwaarde? Die zal blijven zitten in de persoonlijke aandacht voor zowel opdrachtgevers als uitzendkrachten. In het werk dat we beide partijen uit handen nemen, in de ondersteuning die we P&O-afdelingen bieden in een razendsnel veranderende samenleving. Misschien is het zinvol om naar het verleden te kijken om toekomstige ontwikkelingen te kunnen duiden. Het vak is in principe de afgelopen vijftien jaar niet veranderd. Opdrachtgevers zijn op zoek naar tijdelijke arbeidskrachten, wij verzorgen hun wervings- en selectieproces en nemen hen zo veel werk uit handen. Wij kennen de verschillende branches, wij weten wat een opdrachtgever zoekt, ons werk is dienstverlening en dat niveau zal steeds verder omhoog moeten. Ons werk is mensenwerk, dat is ons bestaansrecht. Dat moet zo blijven.”

 

Rapport SCP

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) verkent in een rapport de toekomst van Nederland tot 2050. “De centrale boodschap is dat er meer dynamiek komt, meer maatwerk en meer eigen regie. Dit leidt tot meer (keuze)vrijheid voor het individu, maar het kan ook leiden tot meer onzekerheid en ongelijkheid. Het SCP verwacht dat werk nog meer dan nu het geval is zal zijn verbonden met technologie. Werk vereist een hogere scholing en is minder tijd- en plaatsgebonden. De onderzoekers voorzien dat de opkomst van de ‘op-afroepeconomie’ doorzet en dat dus een steeds groter deel van de werkenden relatief korte klussen voor wisselende opdrachtgevers zal uitvoeren. Het gevolg: minder continuïteit in werk, minder mogelijkheden om een loopbaan te plannen. Grotere onzekerheid vraagt om een groot adaptatie- en anticipatievermogen. Dat zal niet voor iedereen haalbaar zijn, waardoor een groter deel van de bevolking buiten de boot zal vallen. Ook voor ‘leren’ ziet het SCP een trend naar meer flexibiliteit en maatwerk. Doordat samenleving en arbeidsmarkt steeds sneller veranderen, neemt de noodzaak van een leven lang leren toe. Ook dat wordt minder tijd- en plaatsgebonden, alhoewel school een belangrijke rol blijft spelen. Het onderwijs zal zich meer gaan richten op niet-cognitieve vaardigheden, zoals leren samenwerken en samenleven. De rol van de docent blijft belangrijk, al verandert die steeds meer in die van coach en begeleider.”

 

Trends

Humberg en Van der Velden hebben in 2012 in een onderzoek al vastgesteld dat de arbeidsmarkt onder invloed van de groeiende kennissamenleving, de ICTrevolutie, globalisering, de verandering van economische structuur en de groei van high-performance organisaties sterk zal veranderen. De vraag naar professionele expertise, innovatie en kennismanagement, internationale oriëntatie, ondernemerschapscompetenties en flexibiliteit zal sterk groeien. De arbeidsomgeving zal onzekerder worden, het vermogen om met veranderingen om te gaan, om nieuwe dingen te leren en zo aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt moet toenemen. Uitzendbureaus zullen in die nieuwe markten moeten opereren. Ook van hen zal meer flexibiliteit worden verwacht, een groter adaptatievermogen, creativiteit. Het belang van communicatieve en sociale vaardigheden wordt groter. “Creativiteit en social skills zullen ons overeind houden. Dat geldt overigens ook al op dit moment.”

 

Trots

PP Personeelsdiensten is volgens Peter Paul niet omzetgedreven. “Uiteraard moeten ook wij geld verdienen, maar wij mikken meer op ondernemerschap. Op aandacht voor opdrachtgevers en uitzendkrachten, op creativiteit in het vinden van oplossingen voor soms ingewikkelde vragen. Zeker in een markt die straks in veel sectoren een tekort aan gekwalificeerde krachten zal laten zien. Wij wonnen bijvoorbeeld onlangs een tender op commitment en het formuleren van ‘out of the box’ ideeën. Wij proberen uitzendkrachten aan ons te binden door ze beter te belonen, door ze te waarderen, door zaken als bonusuitkeringen voor mensen die langer bij ons werken. Dat gaat ten koste van een stukje marge, maar uiteindelijk is het profijtelijk. Dat kan alleen omdat ik me heb omringd met mensen die mijn visie delen. Samen maken we het verschil in de vijver van de arbeidsmarkt. Dat zeggen we niet zelf, dat zeggen onze opdrachtgevers en uitzendkrachten. Die voelen dat ze bij ons op de eerste plaats staan en dat hun arbeidsmarktvraag weer echt mensenwerk wordt en dat ze oplossingen aangereikt krijgen. Dat is uiteindelijk de kern van uitzenden en dat zal altijd zo blijven. Oprechte en persoonlijke dienstverlening als onderscheidende factor. Daarom zijn we niet standaard, maar wel de vreemde eend in de bijt en daar zijn we trots op.”

Peter Paul over het bestaansrecht van uitzendbureaus

Ook interessant voor jou

Fijne feestdagen! Verhalen
Op bezoek bij Cobb Verhalen
Iris, Marit

Op bezoek bij Cobb

Innovatie binnen team PP Verhalen
Back to Doornroosje Verhalen
Anouk, Marit

Back to Doornroosje

Menu
Sluiten
Contactgegevens

Hogelandseweg 60
6545 AB Nijmegen